top of page

כללי השימוש באתר

יש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה:

 

1. עצם השימוש באתר, מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש באתר כפי שהם רשומים להלן.

2. השימוש באתר, בתכנים, בשירותים הניתנים בו ו/או השירותים הקשורים אליו, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הפורומים, הייעוץ וכל שירות ו/או מידע ו/או תוכן שבאתר - כפוף לתנאי השימוש הרשומים להלן.

3. השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר, השימוש בו והתכנים המצויים בו, והשימוש באתר ובתכנים המצויים בו ובכל דבר אחר הקשור ו/או כרוך באתר ייעשה על אחריותך המלאה.

4. השימוש במידע שבאתר משחררת את בעל האתר, או מי מטעמו, מכל אחריות לפעולות המשתמש תוך הסתמכות על המידע שבאתר, לרבות  נזק שעלול להיגרם למשתמש או לצד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מהסתמכות על המידע שבאתר. למען הסר ספק המשתמש במידע שבאתר נושא באחריות הבלעדית לאופן השימוש במידע. 

5. האתר לא יישא בכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך ו/או לכל צד ג' בגין העברת התוכן וקבלת התגובות עליו, והאחריות לכל אלה הינה שלך בלבד. הנך פוטר בזה את צוות האתר, כולל כל מפעיליו, מנהליו, ובאיי כוחו, מכל אחריות שהיא על התוכן שתפרסם ו/או תפיץ.

6. אם אינך מסכים לתנאי השימוש הרשומים כאן - אל תעשה כל שימוש באתר.

7. הגדרות:  "תוכן" או "תכנים" פירושם מאמרים, מידע, כתבות, דיווחים, נתונים, המלצות, תגובות, קבצים, קישורים בטקסט ו/או בתמונות ו/או בקול ו/או בכל דרך אחרת.

8. מעצם השימוש באתר ידוע לך והנך מסכים ומקבל שמטרת האתר הינה מתן מידע וכלים לצורך שיפור ההתנהלות הכלכלית המשפחתית, וכי המידע, הנמסר במסגרת האתר, הינו בגדר הכוונה כללית ואינו תחליף ליועץ מומחה בכל תחום, וכן שהמידע באתר נעשה על בסיס "קהילות ידע", אנשים וגופים שונים העוסקים בנושאים הנדונים.  

9. למען הסר ספק ,אין כל התחייבות מצד בעל האתר או בא כוחו על כי המידע הנמסר ממצה מעודכן ונקי מאי-דיוקים.

10. האתר אינו ממליץ על ארגון או איש מקצוע כלשהו, ואין בציון שם של אדם או ארגון משום המלצה עליהם או עדות בדבר מומחיותם.

11. מעצם השימוש באתר את/ה מתחייב שלא לפרסם ו/או להפיץ ו/או לעשות שימוש באתר בכל דרך שהיא להעברה של תכנים בעלי אופי משמיץ, בוטה, מאיים, מטריד, גזעני, מזיק, פוגע ברגשות ציבור; תכנים שיש בהם משום לשון הרע, פגיעה בפרטיות, עידוד לביצוע עבירה ; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך ; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו ; תכנים אשר מכילים וירוסים של מחשב ו/או מרכיבי תוכנה הדומים להם ; כל תוכן שפרסומו אסור לפי דיני מדינת ישראל או שמהווה עילה לתביעה אזרח.

12. האתר רשאי לסרב לפרסום ו/או העברת תוכן באמצעותו מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתו, והוא יהיה רשאי למחוק תכנים מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו המוחלט. אין באמור כדי להטיל חובה כלשהי על האתר לבדוק תכנים, ואין להסתמך על האתר כי יבדוק את התכנים המועלים על ידי כל גולש.

13. השירות והמידע הניתן באתר אינו חסין מפני גישה שלא כדין, ו/או יכול ויופרע בשל תקלות כלשהן ו/או נזקים ו/או כשלים בחומרה ו/או כשלים בתוכנה ו/או כשלים בקווי תקשורת ו/או ייפגע מכל סיבה אחרת.  על כן האתר לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך או לצד ג' בשל כך.

14. האתר יהיה רשאי להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהוא מציע לך באתר, ליצירת קשר עמך ולהתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך.

15. האתר רשאי להשתמש בפרטיך לצורך משלוח תוכן שיווקי, פרסומות, ועדכונים נוספים ככל שימצא לנכון - זאת כל עוד לא ביקשת שלא לקבל תוכן מסוג זה.

16. הנך מסכים לכך שהאתר רשאי למנוע ממך את השימוש באתר אם לא תעמוד בתנאי השימוש שלו.

17. הנך נותן הסכמתך לשפות את בעל האתר ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או כל אדם ו/או גוף אשר נגרם להם נזק ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או הוצאה מכל סוג שהיא, כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלה ו/או כתוצאה מכל שימוש שתעשה באתר באופן ישיר ו/או באופן עקיף.

18. ידוע לך והנך מסכים לכך כי האתר רשאי לעשות בתוכן שבאתר, גם אם מדובר בתוכן שהגיע ממך, כל שימוש שהוא, בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, מבלי צורך בהרשאתך וללא כל שתשולם לך כל תמורה בגין שימוש כאמור, וזאת גם אם האתר יפיק הכנסה ו/או רווח בגין השימוש שעשה בתוכן.

19. מעצם השימוש באתר הנך מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי האתר, בעליו או בא כוחו , בקשר עם התכנים האמורים ו/או בקשר לכל שימוש שתעשה באתר.

20. בכל מקרה ניתן ליצור קשר עם בעל האתר במיילelylivne@kdafna.org.il או בטלפון: 052-399-20-60

 

21. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. בית משפט השלום בקריית שמונה נקבע כמקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הנובע ו/או כרוך לשימוש באתר ו/או לתנאי השימוש.


 

bottom of page